RODO

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie, zwana dalej: „Administratorem”.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: szkola.sarnow@stanin.pl lub telefonicznie 25 796 28 70

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować się  pisząc na adres e-mail: rodoprawo@gmail.com

  • Przetwarzamy Państwa dane na podstawie:

– obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych    i wychowawczych w placówce

– zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

– zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

– umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością

wychowawczą i opiekuńczą, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń, prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów, kontroli realizacji obowiązku szkolnego, udziału w konkursach, organizacji wycieczek, ubezpieczenia, działań opiekuńczych, opieki medycznej, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenia nauczania indywidualnego, dostosowania wymagań na egzaminach zewnętrznych, korzystania z dziennika elektronicznego, kontaktów nauczyciel-rodzic, rekrutacji do naszej szkoły

2) promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica

(opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a  RODO.

Szkoła przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię i nazwisko dziecka, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu i adres korespondencyjny, PESEL, adres e-mail, telefon, treść orzeczenia bądź opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz orzeczeń i zwolnień lekarskich, data przyjęcia do szkoły, klasa, semestr, obwód szkolny, przebieg i wyniki nauki, płeć, stan zdrowia, informacja nt. uczęszczania na lekcje religii i lekcje wychowania do życia w rodzinie, informacja nt. specjalnych potrzeb edukacyjnych, wizerunek dziecka. Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności rekrutacyjnych oraz w trakcie wypełniania przez szkołę obowiązków wynikających z prawa oświatowego.

  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo  w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji obowiązku szkolnego. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt). W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, będą one przetwarzane do momentu jej wycofania.

6. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane przetwarzane w ramach zgody(wizerunek, zdjęcia) mogą być przekazywane także odbiorcom w państwach trzecich tj. podmiotowi przetwarzającemu Facebook z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, podlegającemu certyfikacji w ramach Privacy Shield, co w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list   

7.    Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.