Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie GMINY STANIN -TERMIN DO 16 WRZEŚNIA!!!

Zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIV/186/06 Rady Gminy Stanin z dnia 29 września 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanin.

Wójt Gminy Stanin informuje, że do dnia 16 września 2019 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne). Wnioski przyjmowane są w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Staninie piętro I, pok. nr 2.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Stanin – znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Rodziną są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł NETTO

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *